1. Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju) z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

2. Projektowana charakterystyka energetyczna - wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju) z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Świadectwa energetyczne
 • Obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego

  Implementacja przepisów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej budynków została dokonana przez wprowadzenie odpowiednich przepisów do Ustawy Prawo budowlane. Ustawa określa sytuacje, w których dla budynku powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2*rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

  Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dotyczy:
  • budynku nowego oddawanego do użytkowania,
  • budynku istniejącego (lub jego części) podlegającego sprzedaży lub wynajmowi.

  Na chwilę obecną tylko w przypadku nowych budynków oddawanych do użytkowania świadectwo energetyczne jest  rzeczywiście niezbędne. Na rynku wtórnym nadal niewielu sprzedawców kusi się na sporządzenie świadectwa energetycznego, ponieważ nie jest ono egzekwowane przez notariuszy, jak również wielu nabywców go nie wymaga, głównie w wyniku braku wiedzy. Sytuacja na rynku najmu budynków i lokali jest jeszcze gorsza w tym zakresie.
  W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa energetycznego sporządza się przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub części budynku osobie trzeciej. Należy przez to rozumieć, że świadectwo energetyczne dla mieszkania lub części budynku trzeba sporządzić przed przekazaniem go użytkownikowi w nowym budynku, a także przy sprzedaży, najmie oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym.

  Dla nowych budynków oddawanych do użytkowania świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Sporządzenie świadectwa powinien zapewnić właściciel budynku. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu.

  Szczególne wymaganie ustawa określa w przypadku opracowania świadectwa energetycznego budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi dla znacznej liczby osób, jak np. dworce, lotniska, muzea czy też domy handlowe. W tych budynkach świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu. Ma to być element edukacji społecznej i promocji energooszczędności.
  Budynki, których nie dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego.

  Ustawa określa, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych nie dotyczy budynków:
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok,
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 1. http://www.projektowanie.slupsk.net/resources/blueprint-3.jpg
Firma godna zaufania
unia
logo 1
logo 1