O nas

W zawiązku z prowadzeniem przez nas inwestycji kompleksowo od projektowania, przez uzyskanie pozwolenia na budowę po prowadzenie inwestycji, zajmujemy się równolegle wykonaniem  kosztorysów: inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, szacunkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót.

Kosztorysujemy m.in. następujące prace budowlane i instalacyjne:
Budownictwo ogólne, mieszkaniowe, przemysłowe, komunalne, rolnicze
Obiekty drogowe, Obiekty sportowe, Konstrukcje stalowe
Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
Instalacje technologiczne, automatyka
Instalacje elektryczne, teletechniczne, systemy alarmowe
Zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Tereny zieleni oraz terenowe urządzenia sportowe
Systemy alarmowe
Domy drewniane (w technologii szkieletowej i z bali)
Prace remontowe w obiektach zabytkowych

Dodatkowo proponujemy gratisową pomoc w uzyskiwaniu kredytów,  we wszystkich bankach na polskim rynku -  nasz przedstawiciel kredytowy spotka się w państwa domu bez konieczności wychodzenia z domu.

Usługi

Przedmiary robót dla planowanych inwestycji czy prac remontowych - na podstawie dokumentacji lub z pomiarów na placu budowy
Wskaźnikowe (wstępne) zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji
Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną lub szczegółową na podstawie dokumentacji technicznej lub z przedmiarami na placu budowy
Kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary ewentualnie z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji lub z pomiarami na terenie budowy
Kosztorysy powykonawcze
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Kosztorysy na potrzeby kredytów bankowych
Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI)
Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych
Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji
Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów
Kosztorysy dla ARiMR pod dotacje z funduszy europejskich
Kosztorysy usuwania skutków szkód budowlanych  w celu uzyskania rzetelnego odszkodowania

Definicje

Kosztorys inwestorski:
- sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. Kosztorys ten jest częścią składową dokumentacji przetargowej.

Kosztorys ofertowy:
- służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę, za która wykonawca jest skłonny wykonać roboty. Wybrany, sprawdzony i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy stanowi integralną cześć umowy o realizację inwestycji robót budowlanych.

Kosztorys dodatkowy:
- sporządza wykonawca po wykonaniu robót, jeżeli nastąpiła zmiana ustalonej ilości robót. Stanowi on podstawę do zmiany ceny za wykonanie robót określonej w umowie. Natomiast w przypadkach, gdy zmiana ilości robót i/lub ich zakresu jest następstwem wprowadzonych przez inwestora zmian w dokumentacji projektowej - zamawiający powinien wystąpić do wykonawcy z propozycją sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Kosztorys powykonawczy:
- sporządza wykonawca po zrealizowaniu robót w przypadku uzgodnienia w umowie takiej formy rozliczeń, gdyż w chwili jej zawierania nie można dokładnie ustalić zakresu rzeczowego robót i warunków ich wykonania. Najczęściej dotyczy to robót remontowych, modernizacyjnych, awaryjnych i poddziemnych. W umowie uzgadnia się podstawy kosztorysowe, ceny czynników produkcji oraz koszty pośrednie i zysk.


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wymagana przy zamówieniach publicznych w gospodarce rynkowej stanowi nieodzowną część umowy o roboty budowlane, z reguły opracowywaną przez inwestora. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072. Jest to opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót (dawniej: kosztorys nakładczy, kosztorys ślepy)

Opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania, stworzone przed jego realizacją. Przedmiarowanie stosuje się jako pierwszy etap kosztorysowania w realizacji nowych zadań. Normowe zasady przedmiarowania określone są dla wielu dziedzin, takich jak np. budownictwo, górnictwo, hutnictwo, melioracje i inne, w zestawieniach nakładów rzeczowych, stanowiących bazę normową dla kosztorysowania.

Komplementarnym dopełnieniem dla przedmiaru jest obmiar. Obmiar wykonywany jest dla istniejących obiektów na podstawie odpowiednich pomiarów, których wynik jest podstawą przyjęcia ilości obmiarowej danej pozycji obmiaru. Przedmiar wykonywany jest przed rozpoczęciem ich realizacji. Oznacza to, iż wykonywany może być tylko na podstawie określonej bazy technicznej, tj. dokumentacji technicznej, założeń i danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania, ewentualnego projektu technologii robót, i innych analiz, opracowań oraz dokumentów. Nie ma w tym przypadku możliwości wykonania pomiarów; obiekt fizycznie jeszcze nie istnieje.


  1. http://www.projektowanie.slupsk.net/resources/blueprint-3.jpg
Firma godna zaufania
unia
logo 1
logo 1