Poniżej znajduje się baza dokumentów przydatnych podczas budowy domu. Wszystkie pliki zostały podzielone na kategorie aby ułatwić znalezienie odpowiedniego pliku.

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim
  Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

  Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków

  Zawiadomienie zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie

  Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

  Oświadczenie kierownika budowy

  Oświadczenie o zawiadomieniu organów wymienionych w art. 56 ust. 1

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
  Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót

  Zawiadomienie o zakończeniu budowy

  Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

  Wniosek o wydanie zaświadczenia

  Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

  Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  Oświadczenie o podjęciu obowiązków projektanta

  Informacja BIOZ

  Zawiadomienie o zmianie/ustanowieniu osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie

  Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

  Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Wydział Urbanistyki, Architektury i budownictwa w mieście Słupsk
 • Wydział Architektury i budownictwa w powiecie Słupsk
  AB 18- WYDANIE (ZAREJESTROWANIE) DZIENNIKA BUDOWY/ROZBIORKI

  AB 01 - WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  AB 02 - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA WYKONANIE OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

  AB 03 - PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEJ OSOBY

  AB 04 - WYDAWANIE POZWOLEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWI CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI LOKALU, OBIEKTU

  AB 05 - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ O ZAMIARZE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  AB 06 - WYDAWANIE POZWOLEŃ NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  AB 07 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO LUB UŻYTKOWEGO

  AB 09 - ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  AB 10 - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

  AB 11 - PRZYJMOWANIE ZMIANY DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  AB 12 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU SPRZECIWU DO ZGŁOSZEŃ
 • Gmina Ustka

  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

  wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka

  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  decyzja o warunkach zabudowy

  Referat ds. Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej

  Wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu

  Wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

  Wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

  Wydanie uzgodnienia na etapie projektowania, na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia nie związanego z gospodarką drogową

  Wydawanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – prowadzenie robót w pasie drogowym

  Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
 • Miasto Ustka
  Obowiązujące plany miejcowe

  Planowanie przestrzenne

  Wniosek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki

  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

  Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Gmina Słupsk
  Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

  Wniosek o zmianę zapisu w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

  Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

  Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk
 1. http://www.projektowanie.slupsk.net/resources/blueprint-3.jpg
Firma godna zaufania
unia
logo 1
logo 1